8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Blog

Likwidacja stanowiska pracy

W artykule Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę podkreśliliśmy, że obowiązkiem pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony jest podanie konkretnej i rzeczywistej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Jedną z takich przyczyn – jak pokazuje praktyka, dość często spotykaną – jest likwidacja stanowiska pracy. Przez likwidację stanowiska pracy należy rozumieć likwidację w aspekcie stanowiska wyposażonego w określone kompetencje i obowiązki służbowe. Restrukturyzacja firmy – podyktowana np. trudną sytuacją finansową, wycofaniem się z części aktywności czy wprowadzeniem nowych technologii – i wynikające z niej zmniejszenie stanu zatrudnienia jest prawem każdego przedsiębiorcy. Dlatego likwidacja stanowiska pracy jest co do zasady uzasadnioną i rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia umowy o...

Czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów. Przypomnijmy: Z upływem czasu, na który zwarta była umowa o pracę.Z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta.Za wypowiedzeniem – zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika – z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia.Bez wypowiedzenia – w trybie natychmiastowym, gdy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.Za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najszybszym, najbardziej bezkonfliktowym i często najkorzystniejszym sposobem rozwiązania stosunku pracy łączącego pracodawcę i pracownika. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę: na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. O rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić tak pracodawca, jak i pracownik. Nie ma...

Czytaj dalej

Darowizna. Wszystko co musisz o niej wiedzieć

Przepisy dotyczące darowizny zawarte są w trzeciej księdze Kodeksu cywilnego. Darowizna jest umową prawa cywilnego (a dokładniej: umową nazwaną, czyli taką, która posiada szczególną regulację prawną), na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania obdarowanemu części swoje majątku. Co może być przedmiotem darowizny? Darowizną mogą być wszelkie prawa majątkowe, jak również prawa niemajątkowe mające jakąś określoną wartość dla konkretnych stron umowy. W ramach darowizny przekazuje się obdarowanemu konkretną rzecz – mieszkanie, samochód, sumę pieniędzy. Rzecz ta musi być ściśle określona, np. przez rodzaj, markę, numer lub miarę wyrażającą jej wartość (10 ton węgla). Darowizną nie są zobowiązania do bezpłatnego świadczenia wynikające z umów uregulowanych innymi przepisami kodeksu (użyczenie, zamiana), a także...

Czytaj dalej

Czym jest Mobbing? Jak można go udowodnić?

Określenie „mobbing” powstało z połączenia dwóch angielskich słów: czasownika to mob (zaczepiać, nagabywać, napadać) i rzeczownika mob (motłoch, tłum). Mobbing oznacza uporczywe nękanie, prześladowanie, zastraszanie i stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Zachowania te skutkują poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny oraz wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników. Jak działają mobberzy? Mobberzy wykorzystują swoją uprzywilejowaną w pracy pozycję oraz kruchość psychiki wybranych ofiar. Działania mobberów zazwyczaj przybierają formę dobrze zaplanowanych i wykalkulowanych poczynań. Możemy wyszczególnić kilka podstawowych taktyk: Taktyka upokarzania, na która składają się m.in. wyśmiewanie, niestosowne żarty, nieuzasadniona krytyka (także wyglądu lub zachowania w żaden sposób niezwiązanego z wykonywaną pracą), obraźliwe gesty, zniesławienie czy sarkazm; taktyka zastraszania, której częścią są groźby ustne (np....

Czytaj dalej

Poważenie (Obalenie) Testamentu

Przypomnijmy: Testament, zwany także „ostatnią wolą”, to czynność prawna, w której spadkodawca samodzielnie decyduje o losie swojego majątku na wypadek śmierci. Testament może mieć formę aktu notarialnego, zostać sporządzony własnoręcznie (testament holograficzny) lub poprzez wypowiedzenie ostatnie woli w obecności dwóch świadków: wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego (testament allograficzny). W szczególnych przypadkach, np. kiedy spadkodawca może obawiać się nagłej śmierci, dopuszczalne są także inne formy testamentu: ustny, złożony w obecności co najmniej trzech świadków, podróżny i wojskowy. Czy każdy testament można podważyć? Testament można podważyć niezależnie od sposobu, w jaki został...

Czytaj dalej

Lokal komunalny. Czym jest i komu przysługuje?

Dla jednych trochę enigmatyczny i tak bardzo nieosiągalny, że nie warto nim sobie zawracać głowy, relikt minionej epoki. Dla innych realna szansa na własne cztery katy. Czym właściwie jest i komu przysługuje mieszkanie komunalne? Mieszkanie komunalne oznacza lokal mieszkalny będący własnością gminy. Jego przyznanie jest pewnego rodzaju formą pomocy społecznej od samorządu dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Przyjmuje się, że lokale komunalne stanowią około 8% ogólnych zasobów mieszkaniowych Polski (około 870 tys. mieszkań, w których żyją 3 miliony osób). Chociaż w województwie łódzkim tego typu mieszkań w porównaniu z innymi rejonami kraju jest stosunkowo dużo, w samej Łodzi sytuacja nie przedstawia się już zbyt dobrze. Mieszkaniowy zasób komunalny Łodzi...

Czytaj dalej

Postępowanie egzekucyjne

„Postępowanie egzekucyjne” to termin, który powszechnie nie wzbudza szczególnie miłych skojarzeń. Niestety, są sytuacje, kiedy jest to jedyna droga do zaspokojenia wierzytelności… Postępowanie egzekucyjne oznacza czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela; określone w tytule egzekucyjnym świadczenia realizowane są przymusowo z majątku dłużnika, bez względu na jego wolę. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych, egzekucję świadczeń niepieniężnych, egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Postępowania egzekucyjne prowadzone jest przez komorników działających przy sądach rejonowych; warto w tym miejscu zauważyć, że wbrew spotykanej niekiedy opinii, wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, a jedynie uczestnikiem postępowania, tak samo jak dłużnik. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego konieczne jest...

Czytaj dalej

Wydziedziczenie. Kiedy można o nie wnioskować?

Sporządzenie testamentu pozwala spadkodawcy samodzielnie i świadomie zdecydować o losach swojego majątku na wypadek śmierci. Jedną z instytucji prawa spadkowego, z których skorzystać może w takim przypadku spadkodawca, jest wydziedziczenie. Istotę wydziedziczenia najlepiej ilustruje taki oto przykład: Spadkodawca posiada dwoje dzieci, ale zapisem testamentowym decyduje się pozostawić cały swój majątek tylko jednemu z nich. Dziecku pominiętemu w testamencie przysługuje jednak prawdo do zachowku, czyli ½ tego, co otrzymałoby dziedzicząc na drodze ustawy. Wydziedziczenie oznacza pozbawienie prawa do zachowku; innymi słowy: osobie wydziedziczonej nie przysługują żadne korzyści wynikające z dziedziczenia. Przed dokonaniem wydziedziczenia, należy zweryfikować czy zostały spełnione ściśle uregulowane prawnie, przesłanki, gdyż nie  ma tu dużej dowolności. Możemy mówić o trzech rodzajach okoliczności, które...

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Omówiliśmy niedawno najważniejsze aspekty wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. A jak wygląda „lustrzane odbicie” tej sytuacji? Przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia związane z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem stanowi zwyczajny i najpowszechniejszy sposób rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli umowa z pracownikiem zawarta była na czas określony, pracodawcę obowiązują po prostu takie same okresy wypowiedzenia jak w sytuacji, kiedy to pracownik wypowiada umowę o pracę, i nie musi być podany (ani nawet istnieć) żaden konkretny powód rozwiązania umowy. Przypomnijmy: Dla umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi: 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie jest dłuższy niż dwa tygodnie; 1 tydzień, jeśli okres...

Czytaj dalej
Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)