8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Błąd w sztuce lekarskiej

Kancelaria Adwokacka > Łódź  > Odszkodowania > Błąd w sztuce lekarskiej

Choroba i pobyt w szpitalu wiążą się z dużym stresem, zarówno dla samego pacjenta, jak i jego najbliższej rodziny. Niewyposażeni w specjalistyczną wiedzę medyczną, musimy zaufać tym, którzy tę wiedzę posiadają. Czasami jednak popełnione przez personel medyczny błędy uniemożliwiają poprawę naszego stanu zdrowia, a nawet przyczyniają się do jego pogorszenia.

Ani w prawie, ani w medycynie nie istnieje jedna powszechnie obowiązująca definicja błędu w sztuce lekarskiej (określanego także jako błąd medyczny czy błąd lekarski). Błąd w sztuce lekarskiej należy traktować jako nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, a także lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, powodujące szkodę pacjenta.

Błędy w sztuce lekarskiej mogą mieć charakter decyzyjny – diagnostyczny i terapeutyczny, wykonawczy (techniczny), organizacyjny i opiniodawczy. Błędy diagnostyczne i terapeutyczne związane są nieprawidłowym zdiagnozowaniem pacjenta i nieadekwatnym do rzeczywistego stanu klinicznego leczeniem. Błędy diagnostyczne mogą być „pozytywne”, czyli polegające na stwierdzeniu choroby nieistniejącej, i  „negatywne”, czyli polegające na nierozpoznaniu prawdziwej choroby pacjenta. O błędzie terapeutycznym możemy mówić w przypadku wyboru niewłaściwej metody lub wadliwego sposobu leczenia, nienależycie wykonanej operacji, poszerzenia pola operacyjnego bez takiej konieczności czy przeprowadzeniu operacji mimo przeciwwskazań lekarskich.

Za błąd w sztuce lekarskiej lekarz może odpowiadać tylko jeśli błąd ten był zawiniony. Winę można przypisać w przypadku wystąpienia elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania. Elementem obiektywnym jest naruszenie zasad wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii (obowiązków). Element subiektywny to brak właściwej staranności (niedbalstwo, nieostrożność, nieuwaga) w postępowaniu lekarza, ocenianej przy przyjęciu kryterium wysokiego poziomu przeciętnej staranności zawodowej. Innymi słowy należy porównać postępowanie danego lekarza z wzorem przeciętnego sumiennego lekarza. Pomiędzy błędem a powstałym skutkiem (uszczerbkiem na zdrowiu) musi istnieć związek przyczynowy.

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

Pacjenci poszkodowani w wyniku błędów w sztuce lekarskiej mają prawo ubiegać się o odszkodowanie za szkodę majątkową (m. in. zwrot kosztów dalszego leczenia, zakupu leków, dodatkowych badań, dojazdów do szpitala, rehabilitacji, utraty zarobków) i zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i krzywdę moralną.

Roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, spowodowanych błędami medycznymi, można dochodzić na drodze sądowego postępowania cywilnego lub administracyjnego postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Postępowanie cywilne powinno być poprzedzone zgłoszeniem szkody zobowiązanemu, czyli placówce medycznej, w której pracował lekarz odpowiedzialny za popełniony błąd i pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Dopiero w przypadku odmowy zapłaty lub braku jakiejkolwiek reakcji, należy wkroczyć na drogę sądową. Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest mniej kosztowne i zdecydowanie krótsze, ale w procedurze tej obowiązują określone w ustawie górne granice kwot, o które można się ubiegać – w przypadku poważnych skutków błędów medycznych właściwsze będzie zatem postępowanie przed sądem cywilnym.

Sprawy o błąd w sztuce lekarskiej są skomplikowane i bardzo wymagające. Zastosowanie odpowiednich środków prawnych wobec lekarza i zakładu opieki zdrowotnej, a nawet dotarcie do stosownej dokumentacji medycznej i jej zabezpieczenie nie będzie możliwe bez pomocy profesjonalnego prawnika. Tylko szeroka, zawsze aktualna (medycyna i prawo medyczne to bardzo „dynamiczne obszary”) wiedza prawna i znajomość specyfiki funkcjonowania opieki medycznej pozwalają w sprawach o błąd lekarski działać sprawnie i skutecznie.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)