8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Wypadek w pracy

Kancelaria Adwokacka > Łódź  > Odszkodowania > Wypadek w pracy

Definicję wypadku przy pracy podaje ustawa z dania 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Związek z pracą” należy rozumieć w następujący sposób: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek śmiertelny uznaje się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Prawo wyróżnia także wypadek ciężki i wypadek zbiorowy. Następstwem ciężkiego wypadku przy pracy są bardzo poważne uszkodzenia ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu; do ciężkich wypadków przy pracy zalicza się również zdarzenia, w wyniku których nastąpiła nieuleczalna lub zagrażająca życiu choroba, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. O wypadku zbiorowym mówimy wówczas, gdy w tym samym zdarzeniu ucierpiały dwie lub więcej osób.

Każdy wypadek w pracy należy zgłosić pracodawcy. Zespół BHP zobowiązany jest do sporządzenia protokołu ustalającego przyczynę zajścia wypadku, jego okoliczności i sprawcę oraz zawierającego zalecenia mające pomóc w uniknięciu podobnych sytuacji w przyszłości. Przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę poszkodowany powinien zapoznać się z jego treścią, ma on także prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.

Poszkodowanym z tytułu wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie ZUS – jego wysokość jest ściśle powiązana z ustalonym i wyrażonym procentowo uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, w szczególności z powodu zaniedbań w takich kwestiach jak: niezgodne z przepisami prawa przygotowanie stanowiska pracy, brak odpowiednich szkoleń i badań lekarskich czy niewyposażenie pracownika w odzież ochronną, odszkodowanie można uzyskać bezpośrednio od pracodawcy. Osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie do zapłaty świadczeń w formie odszkodowania, zwrotu kosztów leczenie, zadośćuczynienia za doznane straty fizyczne i psychiczne oraz renty.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje profesjonalne wsparcie prawne w obydwu przypadkach. Mamy duże doświadczenie w świadczeniu pomocy odszkodowawczej i działamy kompleksowo – od przygotowania i zgłoszenia roszczenia, przez reprezentację w sprawie, po pomyślne jej zakończenie. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie i zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dla naszych mocodawców uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)