8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Sprawy upadłościowe

Kancelaria Adwokacka > Łódź > Sprawy upadłościowe

Nieudane inwestycje, brak porozumienia między wspólnikami i obniżenie jakości zarządzania czy przejściowe wahania na rynku mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Niepodjęcie w stosownej chwili odpowiednich działań może przynieść nieodwracalne skutki i wiązać się z koniecznością ogłoszenia upadłości. Warto pamiętać, że szybka reakcja i właściwa diagnoza przyczyny kłopotów przedsiębiorstwa pozwalają podjąć kroki w celu przeorganizowania firmy lub zmiany profilu jej działalności, co może uchronić nas przed konsekwencjami przejściowego kryzysu.

Dlatego jeśli w firmie pojawiają się problemy finansowe (szczególnie istotne jest uchwycenie momentu, w którym niewypłacalność przybiera już charakter niewypłacalności długoterminowej, trwałej), warto skonsultować się z doświadczoną kancelarią, która profesjonalnie przeanalizuje całą sytuację i wskaże najlepsze rozwiązania.

1 stycznia 2016 roku wprowadzona została zasada pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją, co oznacza, że w przypadku zgłoszenia wniosku o restrukturyzację i o ogłoszenie upadłości w pierwszej kolejności rozpoznany zostanie wniosek o restrukturyzację. Celem procedur naprawczo – oddłużeniowych jest umożliwienie przeżywającemu kryzys przedsiębiorcy wynegocjowania z wierzycielami takiego porozumienia, które nie zakłuci funkcjonowania firmy i stworzy warunki do spokojnego uregulowania zadłużenia. Wyróżnić możemy cztery podstawowe procedury restukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Warto pamiętać, że prawo restrukturyzacyjne przewiduje także możliwość (choć nie jest to łatwe) uzyskania pomocy publicznej na cele związane z planem restrukturyzacyjnym. Restrukturyzacje naprawcze pozwalają zapobiec upadkowi firmy, a w długofalowej perspektywie często prowadzą do rozwoju i zwiększenia zysków. Nasza kancelaria może pomóc Państwu w przezwyciężeniu chwilowych trudności i w wytyczeniu nowej ścieżki rozwoju dla Państwa firmy.

Upadłość jest pewnego rodzaju ostatecznością i należy podjąć starania, aby jej uniknąć. Jeśli jednak ogłoszenie upadłości stanie się jedynym wyjściem, dobrze jest już na samym początku nawiązać współpracę z kompetentnym i dobrze zorientowanym w tego typu sprawach prawnikiem.
Postępowanie upadłościowe, czyli procedura regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami, jest uregulowane ustawą z 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe. Naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest prowadzenie go w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

Nierzetelne prowadzenie sprawy często przyczynia się do wydłużenia całej procedury i niezaspokojenia potrzeb tak wierzycieli, jak i dłużników. Istnieją dwa podstawowe rodzaje postępowania upadłościowego: upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego i upadłość z możliwością zawarcia układu. Likwidacja majątku polega na zbyciu majątku upadłego wchodzącego w skład masy upadłościowej i zaspokojenia wierzycieli z uzyskanych tą drogą funduszy. Upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem – musi przekazać go syndykowi, który likwiduje masą upadłościową przez sprzedaż jej składników (przedsiębiorstwa, nieruchomości i ruchomości). Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu prowadzi się wówczas, gdy w interesie wierzycieli leży utrzymanie przedsiębiorstwa upadłego. Upadły może zarządzać masą upadłościową, ale czyni to pod nadzorem nadzorcy sądowego. Upadły wierzyciel (bądź nadzorca sądowy) zgłasza propozycje układowe, które są rozpatrywane przez uwzględnionych na liście wierzytelności wierzycieli. Restrukturyzacja zobowiązań może polegać na odroczeniu płatności, rozłożeniu długu na raty czy umorzeniu jego części.

Nasza kancelaria zapewnia najwyższej jakości pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego. Wspieramy dłużników przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i prowadzimy postępowania z wniosków o wyłączenie z masy upadłości.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)