8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Adwokacka > Publikacje  > Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

„Postępowanie egzekucyjne” to termin, który powszechnie nie wzbudza szczególnie miłych skojarzeń. Niestety, są sytuacje, kiedy jest to jedyna droga do zaspokojenia wierzytelności…

Postępowanie egzekucyjne oznacza czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela; określone w tytule egzekucyjnym świadczenia realizowane są przymusowo z majątku dłużnika, bez względu na jego wolę. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych, egzekucję świadczeń niepieniężnych, egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Postępowania egzekucyjne prowadzone jest przez komorników działających przy sądach rejonowych; warto w tym miejscu zauważyć, że wbrew spotykanej niekiedy opinii, wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, a jedynie uczestnikiem postępowania, tak samo jak dłużnik. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego konieczne jest spełnienie następujących warunków: ważny tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a tym samym istnienie i zakres zobowiązań dłużnika); nadana przez sąd tytułowi egzekucyjnemu klauzula wykonalności oraz złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika

Egzekucja może być prowadzona: z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, z rachunku bankowego, z innej wierzytelności, z innych praw majątkowych, z nieruchomości, z ułamkowej części nieruchomości, z ułamkowej części użytkowania wieczystego, ze statków morskich, z przedsiębiorstwa i z gospodarstwa rolnego. Wiele kontrowersji wzbudza zapis, w myśl którego komornik ma prawo zająć wszystkie ruchomości będące we władaniu dłużnika. Oznacza to, że komornik nie musi sprawdzać, czy dłużnik jest faktycznym właścicielem rzeczy – do zajęcia jej wystarcza sam fakt, że dłużnik korzysta z niej w taki sposób, jakby tym właścicielem był. Z jednej strony jest to forma ochrony przed praktykami, jakich dopuszczają się niekiedy dłużnicy („mieszkanie należy do żony”, „samochód jest ojca” etc.), z drugiej jednak otwiera to swojego rodzaju przestrzeń dla różnego rodzaju pomyłek i nadużyć. Niezależnie od tego komornik nie może jednak pozbawić dłużnika ruchomości niezbędnych do jego codziennej egzystencji. Spod egzekucji komorniczej wyłączone są między innymi: przedmioty urządzenia domowego, takie jak pościel czy ubrania codzienne, niezbędne dla dłużnika lub będących na jego utrzymaniu członków rodziny; zapasy żywności i opału, narzędzia lub inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej, przedmioty niezbędne do nauki i wykonywania praktyk osobistych; papiery osobiste, odznaczenia i  przedmioty niezbędne z względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny, a także pieniądze – niezbędne do przeżycia przez dwa tygodnie, w przypadku gdy dłużnik nie otrzymuje stałej pensji, i w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, gdy dłużnik pobiera stałą pensję (potrącenie mogą być dokonywane w następujących granicach: do 3/5 wynagrodzenia przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, do wysokości połowy wynagrodzenia w razie innych należności, ale jeśli dłużnik otrzymuje wynagrodzenie równe pracy minimalnej, to kwota ta jest wolna od potrąceń).

Egzekucja świadczeń niepieniężnych może być zrealizowana przez odebranie przedmiotu od dłużnika i przekazanie go wierzycielowi; spełnienie świadczenia przez wierzyciela lub osobę trzecią na koszt dłużnika; zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny z zamianą na areszt.

Postępowanie egzekucyjne (zwłaszcza z nieruchomości) to często długi i skomplikowany proces, tak dla dłużników, jak i wierzycieli. Od organów egzekucyjnych wymaga on nie tylko bardzo dobrej znajomości przepisów prawa, ale także szczególnej umiejętności właściwego rozeznania i oceny w każdym pojedynczym przypadku, tak aby nie dopuszczać do powstania trudnych, a czasem wręcz dramatycznych sytuacji.

Jeżeli omawiany problem dotyczy Państwa w jakikolwiek sposób, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)