8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria Adwokacka > Specjalizacje > Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Zamówienie publiczne, najogólniej rzecz ujmując, to odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Zamawiającym może być jednostka z sektora finansów publicznych (np. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe zakłady budżetowe, NFZ, uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe instytucje kultury), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także spełniające szereg określonych warunków osoby prawne, których celem jest zaspokajanie powszechnych, nie mających charakteru handlowego lub przemysłowego, potrzeb społecznych.

Wykonawcą zamówienia publicznego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zamówienia publiczne mogą być udzielane w kilku trybach.

Podstawowymi sposobami wyboru oferty w celu zawarcia umowy są przetargi: nieograniczony i ograniczony. W przypadku przetargu nieograniczonego do składania ofert „zaproszony” jest nieograniczony (właśnie) krąg osób; ogłoszenie ma charakter publiczny i wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty. Przetarg ograniczony dzieli się na dwa etapy i ostatecznie skierowany jest do mniejszej ilości wybranych wykonawców. Inne tryby, w których zamawiający może udzielić zamówienia, to: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez głoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę i licytacja elektroniczna (w określonych ustawą sytuacjach).

Udzielanie zamówień publicznych musi podlegać następującym zasadom: zasadzie równego traktowania wykonawców, zasadzie bezstronności i obiektywizmu, zasadzie uczciwej konkurencji, jawności i pisemności postępowania. Zgodnie z prawem zamówień publicznych uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługuje ochrona prawna w postaci możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i skargi do sądu okręgowego.

Jeśli zamierzają Państwo wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zachęcamy, aby przed przystąpieniem do przetargu skorzystali Państwo z naszej wiedzy i doświadczenia. Pomożemy Państwu w merytorycznym i formalnym skonstruowaniu oferty, tak aby miała ona jak największe szanse powodzenia. Służymy radą na każdym etapie postępowania, a także przygotowujemy odwołania i reprezentujemy Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Usługi naszej kancelarii skierowana są także do Zamawiających. Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie prawne – od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez doradztwo przy prowadzeniu tej procedury, po ewentualne spory przed Krajową Izba Odwoławczą lub sądem.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)